Jubileumshow

SINT NICOLAASGA – Paardensportvereniging De Oorsprong in Sint Nicolaasga viert op 1 oktober 2022 het 85-jarig jubileum met een grote show. In maar liefst dertien onderdelen laten de leden zien wat ze in huis hebben. ,,De show is it nammekaartsje fan dizze klup”, zegt Iris Seefat van de jubileumcommissie, ,,Alle facetten fan de hyndersport komme hjir oan bod.”

De Oorsprong houdt eens in de vijf jaar een grote jubileumshow. Voor de viering is een commissie samengesteld, waarvan hoefsmid Wietse Prins nu voorzitter is. Hij vindt het belangrijk om alle leden aan bod te laten komen. ,,Wy ha in parade wêr’t alle leden oan mei dwaan kinne. Sawol pony’s as hynders dogge mei.”

Bijzondere onderdelen
De Oorsprong probeert elk jubileum nieuwe te laten zien. Ook dit jaar staan bijzondere onderdelen op het programma ,zoals de mini-marathon met de kar, tuigage en een viertal dat op muziek rijdt. Helemaal uniek is het zestiental. ,,Safolle minsken en hynders by elkoar krijen is in útdaging”, zegt Seefat, ,,Die minsken binne foar de simmer mei de repetysjes begûn. Wy hawwe ek it fjouwertal dat mei in dûnsgroep optreedt. Dat makket it ôfwikselender en leuker foar it publyk om te sjen.”

Iris Seefat en Wietse Prins zijn ook zeer te spreken over het onderdeel a la flèche. ,,Dat ûnderdiel sjochst hast noait. Dat komt allinich hjir ien kear yn’e fiif jier foarby.” De manier van rijden is spectaculair. De amazone zit op het achterste paard en bestuurt het voorste tweede paard los. Wietse: ,,It is ek in hiele aparte dissipline. Je moatte tagelyk twa hynders ride. Beide moatst goed oanstjoere en it goeie tempo rinne litte.” Seefat noemt de manier van rijden een visitekaartje van de regio. ,,Minsken binnen hir ek al wiken foar oan it oefenjen. Se steane twa, trije kear yn’e wike yn de bak om te trainen. Ik weagje mei der net oan!”

Frysk hynder
Voorzitter van De Oorsprong Lammert Jager wil het beeld wegnemen dat iedereen bij de club op een Fries paard rijdt. ,,Dat is net sa. Elkenien is hjir wolkom, ek mei oare hynsterassen.” Toch rijdt acht op de tien leden op een Fries. Manege De Oorsprong zette zich eind jaren ’60 van de vorige eeuw in voor het nu bekende ras. Met een pelgrimstocht door de provincie kreeg it Fryske hynder zijn statuur weer terug. Jager: ,,It stamboek stie op omfallen. Mei in tocht troch Fryslân hat De Oorsprong it Fryske hynder fan de ûndergang redden.” De actie leverde het Stamboek zo’n vijfhonderd nieuwe leden op en daarmee was het ras gered. Nog altijd is het Friese paard dankzij die actie favoriet in de regio.

Oprichting
Paardensportvereniging De Oorsprong is op 17 november 1937 op Huisterheide bij Sint Nicolaasga opgericht. De oprichters reden destijds op boerenpaarden. De dieren werden overdag op het land gebruikt en ’s avonds voor de sport ingezet. Wietse Prins: ,,De boeren wiene doe de minsken mei hynders. In de jierren sechstich ferdwûn it hynder fan it boerehiem om’t de trekker yn opkomst wie. Doe naam de sport in feart.” Vijftig jaar geleden kwamen de eerste pony’s. In de jaren tachtig maakte de club nog gebruik van de rijbaan van voormalige stoeterij De Oorsprong. Achter op het land werden de lessen gegeven. ,,It baantsje leit dêr noch”, zegt Jager.

Leden
Inmiddels maakt de vereniging al een flink aantal jaren gebruik van de overdekte manege. De leden zijn volgens de voorzitter van diverse pluimage en in de leeftijd van acht tot tachtig jaar. De Oorsprong heeft al jaren een stabiel ledenaantal van 270. ,,Dat is ek yn de koronaperioade sa bleaun”, vertelt voorzitter Jager, ,,At jo ienris in hynder ha, dan skafst ‘m net samar wer ôf. It is wat oars as in pear fuotbalskuon.” De leden omschrijven De Oorsprong als een gezellige en hechte club. Ze komen overal vandaan: uit de Noordoostpolder, Kampen en het noorden van Friesland. ,,Se ride allegearre minstens ien manege foarby foardat se hjir binne.”

Toekomst
De Oorsprong weet nog niet hoe de toekomst eruit ziet. Gemeente De Fryske Marren wil op het terrein van De Oorsprong een nieuw sportpark voor de voetbalverenigingen bouwen. Het gebouw en de grond zijn eigendom van de vereniging, maar de manege gebruikt op dit moment een stuk land van de gemeente. Lammert Jager: ,,Wy binnen mei de gemeente yn gesprek oer de ynpassing fan it nije plan. Wy tinke dat foar de feiliichied in bytsje ôfstân better is. In hynder is in flechtdier. By fuotbal wurdt faaks ynienen in bulte lawaai makke. Dêr moatte wy wol rekken mei hâlde.”

Programma
De start van de jubileumviering op 1 oktober 2022 is met een parade van alle leden met zowel pony’s als paarden. Iris Seefat: ,,De grutste delegaasje fan de jûn is oan it begin.” De show is voor het eerst op de middag, zodat leden het feest in de avond ook nog mee kunnen maken. Voorheen begon de show om 19.00 uur en waren alle onderdelen tegen 22.00 uur klaar. Prins: ,,Minsken wollen earst de hynders nei hús bringe. Foarhinne dan leauwden de leden it dêrnei wol. No binnen wy moai op tiid klear en kinst sels ek nog it jubileum fiere. Wy ha mear tiid foar de tredde ronde.”

De show ter gelegenheid van de jubileumviering is zaterdag 1 oktober in Manege De Oorsprong te Sint Nicolaasga. Inloop is vanaf 15.30 uur, het programma begint om 16 uur. Gratis entree. Iedereen is welkom. Er is een tribune met ruimte voor vijfhonderd mensen. Aan het einde van de show is er een verloting met prijzen vanuit de lokale middenstand. Nienke de Ruiter treedt ’s avonds op.

 

Op 14 oktober vond de jubileumshow ter ere van het 80 jarig bestaan van de vereniging plaats.
Tijdens deze show werd een gevarieerd programma aangeboden aan het in grote getale toegestroomde publiek.

Johanna Faber heeft prachtige foto’s gemaakt tijdens deze avond.
Deze zijn te bekijken op www.johannafaber.nldeel 1 en deel 2

Tevens staan er heel veel foto’s op www.desintnykster.nl

Scroll naar boven